GDPR – Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektu

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 – Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov („Nariadenie“)  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je L. K. Permanent, spol. s r.o.,  IČO: 31352782, so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Hattalova 12, 831 03 Bratislava

email: lkperm@lkpermanent.sk
telefón: +421 2 49 111 200

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový (online) identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.


Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa a vydavateľa produktu, ktoré ste si objednal/a na účely správy predplatiteľského kmeňa vydavateľa produktu, ktoré ste si objednal/la podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, akademický titul, adresa, emailový kontakt, telefonický ), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 • správa predplatiteľského kmeňa vydavateľa produktu, ktoré ste si objednal/la.

 

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 Nariadenia a § 28 Zákona. S takým spracovaním poskytujete svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (tretie osoby a subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú :

 • osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
 • osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • osoby zaisťujúce marketingové služby,
 • za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:

– meno a priezvisko, titul,
– poštová adresa,
– fakturačná adresa,
– mailová adresa,
– telefonický kontakt,
– údaje o bankovom spojení,
– údaje o predmete plnenia

 • Správca.
 • vydavateľ produktu, ktoré ste si objednal/a na účely správy predplatiteľského kmeňa vydavateľa produktu, ktoré ste si objednal/la

 

Prevádzkovateľ neodovzdáva osobné údaje do tretej krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o hospodárskom priestore alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ informácie o spracovaní cookies poskytuje na spracovanie spoločnosti Google na účely využívania nástrojov Google Analytics a Google Adwords https://policies.google.com/?hl=sk&gl=sk

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia a § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia a § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa článku 18 Nariadenia a § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia a § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku 21 Nariadenia a § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia a § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok,
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214 v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti. Proces vybavenie Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk (prihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť).

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 06. 11. 2018.